Sossun mielivaltaa osa 2.

29.06.2018

Lapsia huostaan otetaan mitä ihmeellisimmistä syistä. Vanhempia rangaistaan yhteydenpidon rajoituksilla ja valvotuilla tapaamisilla, jotka ovat minimaalisen lyhyitä. esim. 1h kuukaudessa useiden satojen kilometrien päässä, mihin vanhemmilla ei ole varaa matkustaa, koska sos.toimi ei suostu maksamaan matkakuluja.

Tässä yksi esimerkkitapaus Paremman lastensuojelun puolesta ry:n jäsenen taistelusta Tampereen lastensuojelua vastaan, joka on kestänyt jo vuosia. Äidin ja lapsen ihmis arvoa loukkaavaa toimintaa, johon mikään viranomainen ei ole puuttunut.

Kaikki sai alkunsa 23.3.2016 kun Tamperelaisen yksinhuoltajaäidin lapsi vietiin koulusta ja sijoitettiin kiireellisesti, ilman, että äidille siitä ilmoitettiin. Äiti oli menossa hakemaan poikaansa koulusta, ja silloin hänelle vasta rehtori ilmoitti tapahtuneesta. Tuosta lähtien on äidin tapaamisia rajoitettu perusteettomasti lapseensa, sekä tapaamiset ovat olleet valvottuja. Huostaanotto tapahtui, kun äiti haki apua lapsensa neurologisiin ongelmiin. Äidin syyksi on laitettu kaikki lapsen oireilut(vaikkei niitä ole edes tutkittu) ja näinollen äidin ihmisoikeuksia on poljettu.

Ensimmäinen yhteydenpidonrajoitus 14.4.2016
välisenä aikana Äiti ja äidin lähisuku.

Ensialkuun viisi viikkoa täysi yhteydenpidon kielto,jonka jälkeen valvotut tapaamiset 3 t ajan Konstan koti ja koulu Hollolassa nimisessä paikassa joka toinen viikko.
jonka jälkeen tapaamiset siirtyivät Lahteen 4Astetta oy valvomiksi loka- marraskuu 2017 lähtien olemaan 3t kerran viikossa.

Huhtikuun lopulla 2017 pääsi lapsi ensimmäiselle kotivierailulle valvotusti.
Ja siitä alkaen kerran/kk kotivierailut valvotusti ja muutoin 4Asteen tiloissa Lahdessa valvotusti kolmena tiistaina kuukaudessa.
2018 vuoden alusta siirtyi valvotut tapaamiset Hämeenlinnan 4Astetta oy tiloihin ja yksi tunti lisää,eli 4tuntia tiistaisin kolmena tiistaina kuukaudessa,mutta kerran kuussa lauantaina kotona 7 t,kaikki nämä valvotusti.

Toinen yhteydenpidonrajoitus 1.6-31.12.2017 välisenä aikana Äiti ja äidin lähisuku.
Perusteet:
-äidin tunnereagtiot(kiireellisen huostaanoton jälkeen)
-lapsen pelaaminen, karkin syönti
-äidin kirjeet ja tuliaiset

Kolmas yhteydenpidonrajoitus 1.1-31.12.2018 välisenä aikana Äiti ja äidin lähisuku.
Perusteet samat kuin edellisessä.

Neljäs yhteydenpidonrajoitus 16.6.2018
Perusteet:
-Esimiesten päätös (puhelu nauhoitettu)
-Äidin ja lapsen ylimääräiset puhelut ja tekstiviestit, on kuormittaneet lasta.
-Puheluiden nauhoitukset, joita äiti on kuunnelluttanut ulkopuolisilla(4asteen valvojalla)
-valvottujen tapaamisten nauhoitus/kuvaaminen

Viides yhteydenpidonrajoitus 18.6.2018
Perusteet:
-samat kuin muissakin rajoituksissa.
-Jojaisessa rajoituksessa viitataan 29.12.2017 tehtyyn yhteydenpidonrajoittamis päätökseen.

Sosiaalihuoltolain 27 §:n mukaan lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonnalla huolehditaan siitä, että lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 2 §:ssä tarkoitettu tapaamisoikeus toteutuu lapsen edun mukaisesti. Tapaamisten valvonta perustuu joko sosiaalilautakunnan vahvistamaan sopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen, jossa määritellään tarvittavien toimenpiteiden sisältö.

Tällaista sopimusta ei ole äidin kanssa tehty, eikä varsinkaan tuomioistuimessa tehtyä päätöstä ole.

Viranomainen ei voi kieltää ilman lakiin perustuvaa oikeutta asiakasta tallentamasta viranomaisessa käymäänsä neuvottelua. Sama pätee julkista tehtävää toimeksiannon perusteella hoitaviin yksityisiin tahoihin.

Näissä edellä luetelluista yhteydenpidonrajoittamis päätöksistä, käy selvästi ilmi, että Tampereen sos.viranomaiset ovat kostaneet äidille nauhoittamiset, vaikka se on jokaisen asiakkaan oikeus. Lastensuojelun toimihenkilöiden työ ja päätökset pitäisi olla läpinäkyviä, mutta tästä käy ilmi, että heillä on jotain salattavaa, kun näitä rajoituksia on rajoituksien päälle mielivaltaisesti paiskattu.

Valvonta on ihmisarvoa ja yksilönvapautta loukkaavaa. Ja tapaamiset on lapsen oikeus, jollei ole perusteita niitä kieltää.
-Perusteeksi ei riitä mututuntuma, vaan siihen pitäisi olla vankat todisteet, että äiti olisi vaaraksi lapselleen.
54 §
Ihmissuhteet ja yhteydenpito
Sijaishuollossa lapselle on turvattava hänen kehityksensä kannalta tärkeät, jatkuvat ja turvalliset ihmissuhteet. Lapsella on oikeus tavata vanhempiaan, sisaruksiaan ja muita hänelle läheisiä henkilöitä vastaanottamalla vieraita tai vierailemalla sijaishuoltopaikan ulkopuolella sekä pitää heihin muuten yhteyttä käyttämällä puhelinta tai lähettämällä ja vastaanottamalla kirjeitä tai niihin rinnastettavia muita luottamuksellisia viestejä taikka muita lähetyksiä.

Lapselta on riistetty mielivaltaisesti tämä oikeus, ja äitiä rangaistaan jatkuvasti mm.kirjeiden lähettämisestä lapselleen.

Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen ja lapsen
sijaishuoltopaikan on tuettava ja edistettävä lapsen ja hänen vanhempiensa sekä lapsen ja muiden hänelle läheisten henkilöiden yhteydenpitoa. (Yhteydenpito ei onnistu, koska Tampereen kaupungin sos.toimi on evännyt kaiken yhteydenpidon äidin ja lapsen välillä. Lapsi ei saa tavata ketään äidin puolen sukua. Kaikki on luokiteltu epäsopiviksi ja vaarallisiksi Tampereen sos.toimen taholta.)

Lapsen sijaishuolto on järjestettävä niin, että sijoituspaikan etäisyys ei ole este yhteydenpidolle lapselle läheisiin henkilöihin.
Lapsi on sijoitettu useiden satojen kilometrien päähän, ja äidin on niihin hankala päästä, julkisilla kulkuneuvoilla. Sos.virkailiat eivät suostu järjestämään tapaamisia lähemmäs äitiä, jotta äidin ei tarvitsisi matkustaa kokopäivää saadakseen tavata lastaan muutamantunnin valvottuna.

Yhteydenpidon rajoittaminen tai lopettaminen
Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaan sopimusvaltioiden tulee kunnioittaa lapsen oikeutta ylläpitää henkilökohtaisia suhteita ja suoraa yhteyttä myös perheestä erossa asuvaan vanhempaan, paitsi jos se on lapsen edun vastaista.
Näin ollen vain poikkeustapauksissa voidaan harkita lapsen ja vanhemman yhteydenpidon rajoittamista tai kokonaan lopettamista. Tämä voi tulla kysymykseen esimerkiksi vakavissa perheväkivaltatapauksissa tai seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi joutuneen lapsen kohdalla. Näissä tapauksissa tulisi olla lastenpsykiatrin lausunto lapsen tilanteesta.

Mitkään ylläolevista syistä eivät täyty ko.asiassa.
Tampereen kaupungin sos.viranomaiset ovat mielivaltaisesti päättäneet lapsen erottamisen äidistään, ilman minkäänlaisia perusteita. Lasta ei ole yksikään psykiatri tai neurologi tutkinut, joten minkäänlaisiin lausuntoihin ei sos.viranomaiset voi vedota.